Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

RODO


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia z siedzibą 32-436 Tokarnia 362, e-mail: bibliotekabs@gmail.com  zwanadalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych  Osobowych Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl

INFORMACJA O MONITORINGU

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO)  Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia informuje, że teren biblioteki jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem kamer przemysłowych. Obszar objęty monitoringiem: Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 362 a w szczególności: pomieszczenia wypożyczalni i czytelnia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM

a) Administratorem (danych–wizerunek osób) jest Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 362,

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony : kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: bhp.iod.domagala@o2.pl

c) Kontakt w sprawie dostępu do zapisów monitoringu: osobiście pod adresem wskazanym w pkt. a) lub mailowo: bibliotekabs@gmail.com  

d) Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów.

e) Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest:

* art. 222. § 1 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy który brzmi: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)

* art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ODO który brzmi: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

f) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest: zapewnienie bezpieczeństwa osobistego jak i bezpieczeństwa mienia osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez administratora jakie daje możliwość dochodzenia swoich praw na drodze postępowań odszkodowawczych oraz sądowych w przypadku naruszenia mienia (kradzieży, uszkodzenia).

g) Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

h) Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

i) Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.

j) Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

k) Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

l) Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia.

m) Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


CZERWIEC letniej magii , kolejna kartka z ,,Książkowego NIEKALENDARZA”  
Uwaga- świąteczna zmiana organizacji pracy!
Klasa I ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Marusarza w Tokarni nr 2 z wizytą w BIBLIOTECE.WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com