Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

Statut


STATUT BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ GMINY TOKARNIA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia, zwana dalej ,,Biblioteką”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2019r., poz. 1479  późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2020r., poz. 194 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305),

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tokarnia w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Biblioteka uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

3. Siedzibą Biblioteki jest budynek znajdujący się w Tokarni o nr 362.

4. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Tokarnia.

5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Tokarnia.

6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Dyrektor w zakresie określonym przepisami prawa.

7. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje: Miejska Biblioteka Publiczna  Myślenicach.

§ 3. 1. Biblioteka działa pod nazwą: Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia. Biblioteka może używać nazwy skróconej BSG Tokarnia.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu ,,Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia 32-436 Tokarnia 362 woj. małopolskie”  .

3. Biblioteka w celu ewidencji zbiorów używa pieczątki okrągłej o treści ,,Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia”.

§ 4. Organizator zapewnia warunki działalności rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Rozdział II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2.Obsługa użytkowników, wypożyczanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności bibliograficznej i informacyjne, zwłaszcza o zbiorach własnych i innych bibliotek.

4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

5. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 §8. Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§9. 1.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tokarnia.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Tokarnia.

§10. Kształt struktury organizacyjnej powinien być dostosowany do wymagań realizacji programu działalności statutowej.

 §11. W skład Biblioteki wchodzą agendy: dyrektor, główny księgowy, wypożyczalnia, czytelnia.

§ 12. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy – specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością.

§13. 1. Dyrektor Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia jest pracodawcą zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3.Dyrektor Biblioteki w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Tokarnia pełnomocnictwa upoważniony jest do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu działalności Biblioteki.

4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne: zarządzenia, polecenia służbowe.

5. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres jej działalności ustala Dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym i wprowadza w drodze zarządzenia, po uzyskaniu opinii Wójta.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK BIBLIOTEKI

§15. 1.Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

2. Podstawą gospodarki finansowej  Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 16. 1.Działalność biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach dotacji przyznanej z budżetu gminy, dochodów własnych, darowizn, subwencji i innych dochodów.

2. Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdania finansowe dla organizatora, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

§ 17. 1. Statutowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

a) za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych,

b) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócone  materiałów bibliotecznych,

c) w formie kaucji za wypożyczone cenne materiały biblioteczne,

d) za usługi kserograficzne.

3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

4. Dochód własny uzyskany z opłat wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności  statutowej.                                           

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy Tokarnia.

2. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania, to jest w formie uchwały Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia

mgr Jolanta Milewska

Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


Prezent od Wydawnictwa INEDITA.
Wakacyjna niespodzianka…
Darmowe kody do Aplikacji Empik Go i Platformy Legimi.WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com