Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH W BIBLIOTECE SAMORZĄDOWEJ GMINY TOKARNIA


18 wyświetleń | 5 stycznia 2024 | Aktualności | Mniej niż 10 minuty czytania

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych

w  Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia

1. Z oferty wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (dalej czytnika e-booków) w  Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia (dalej zwanej Biblioteką SG Tokarnia) mogą korzystać osoby pełnoletnie, które są zarejestrowane, jako Czytelnicy Biblioteki i nie mają wobec Biblioteki SG Tokarnia zaległych zobowiązań.

2. Przy wypożyczaniu czytnika e-booków Czytelnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wypożyczenie czytnika e-booków wiąże się z koniecznością wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł.

4. Zarejestrowany w Bibliotece SG Tokarnia Czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie 60 dni. Czytelniknik może uzyskać przedłużenie terminu wypożyczenia czytnika e-booków o kolejne  60 dni, dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy Biblioteki, o ile wypożyczony czytnik e-booków nie został zarezerwowany przez innego Czytelnika. Czytelnik może zarezerwować czytnik e-booków osobiście w siedzibie Biblioteki lub  e-mailowo, wysyłając zgłoszenie rezerwacji czytnika e-booków na adres bibliotekabs@gmail.com.

 5. Zarezerwowany czytnik e-booków powinien być odebrany w przeciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik e-booków może być wypożyczony innemu Czytelnikowi.

6. Biblioteka SG Tokarnia nie ma obowiązku wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.

7. Korzystanie z czytnika e-booków jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Czytelnika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

8. Z książek elektronicznych lub audiobooków wgranych w czytnik e-booków Czytelnicy mogą korzystać w ramach obowiązujących licencji. Czytelnicy mogą wgrywać do wypożyczonych im przez Bibliotekę SG Tokarnia czytników e-booków dowolne utwory zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika e-booków do Biblioteki SG Tokarnia, wszelkie wgrane przez Czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika e-booków, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę SG Tokarnia.

9. Czytelniknik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków i audiobooków, tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:

a. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich e-booków i audiobooków w całości lub we fragmentach,

b. Modyfikowania treści e-booków i audiobooków,

 c. Komercyjnego wykorzystywania e-booków i audiobooków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej.

10. Czytelnik nie może udostępniać czytnika e-booków innym osobom.

11. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków lub audiobooków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka SG Tokarnia oraz uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Czytelnika czytnika e-booków.

12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika e-booków i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

13. Każdy czytnik e-booków może być wyposażony w dodatkowe akcesoria:

a.  kabel USB do ładowarki,

b. etui ochronne,.

14. W chwili wypożyczenia czytnika e-booków, Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia określonego w oświadczeniu. Wypożyczenie czytnika e-booków jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem określonym w oświadczeniu.

15. Wypożyczenie z Biblioteki SG Tokarnia czytnika e-booków wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczenia są potwierdzane własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego oraz pracownika Biblioteki SG Tokarnia w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki SG Tokarnia i Czytelnika. W momencie zwrotu czytnika e-booków wraz z wyposażeniem i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zwrotu.

16. Kaucja za czytnik może być zwrócona wyłącznie Czytelnikowi, który ją wniósł, po uprzednim przedstawieniu dowodu osobistego lub posiada pokwitowanie wpłaty.

17. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika e-booków i jego wyposażenia z innych przyczyn, Czytelnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki SG Tokarnia odszkodowanie w wysokości: równowartość Czytnik e-booków – urządzenia: 449,00  zł, słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych.

18. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika e-booków, Czytelnik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 17.

19. Biblioteka SG Tokarnia pobiera opłaty w wysokości 5 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków.

20. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach 3, 17, 18, 19 powinny zostać uregulowane niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty zdarzenia). Biblioteka SG Tokarnia jest uprawniona do zaliczenia na poczet opłat i odszkodowana kaucji wpłaconej przez Czytelnika.

21. Za wniesione opłaty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

22. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) w związku z wypożyczeniem czytnika e-booków i podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, dochodzi do przetwarzania danych osobowych Czytelnika, tj.: jego imienia i nazwiska oraz nr kodu kreskowego Karty Bibliotecznej.

Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia staje się Administratorem danych osobowych Czytelnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe są niezbędne do realizacji postanowień umowy zawartej w Regulaminie użyczenia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypożyczenia czytnika e-booków (punkt 4 Regulaminu) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń – do czasu ich ustawowego wygaśnięcia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Czytelnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi spełnienie warunków Regulaminu i wypożyczenia czytnika e-booków.

Dane osobowe Czytelnika mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. właściwym i kompetentnym organom państwowym i/lub służbom. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacją przysługujących Czytelnikowi praw, należy skontaktować się z powołanym przez Bibliotekę SG Tokarnia Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: bhp.iod.domagala@o2.pl

23. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.

24. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 05 stycznia  2024 r. i jest dostępny w formie pisemnej w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 362 oraz w wersji elektronicznej na stronie https://www.biblioteka tokarnia.pl

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wypożyczenia Czytników

książek elektronicznych

w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia

………………………………………………..                                Tokarnia, dnia ……………………………………

(pieczęć placówki bibliotecznej)

OŚWIADCZENIE

WYPOŻYCZENIA CZYTNIKA KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH

Ja niżej podpisana/y: (Imię i Nazwisko)………………………………………………………………………………….

Nr kodu kreskowego Karty Bibliotecznej: ………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wypożyczenia z czytnikami książek elektronicznych w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Oświadczam, że wypożyczyłam/em z Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków …………………………………………………………….

o numerze seryjnym:……………………………………….. wraz z 0 kablem USB do ładowarki oraz

0 z Etui ochronnym. (Zaznacz krzyżykiem (X) wypożyczone elementy).

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłam (em) stan wypożyczanego urządzenia i (Zaznaczyć krzyżykiem (X) właściwy kwadrat):

0 a. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń, co do jego stanu,

 0b.Stwierdzam następujące usterki/braki:   ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wpłaciłem kaucję za wypożyczenie czytnika książek elektronicznych w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia w wysokości:    100,00 złotych (słownie: sto złotych)

i odebrałem pokwitowanie.

Data wypożyczenia czytnika:……………………………..    Data zwrotu czytnika: ……………………………………………

                                                                                             Przedłużono do:……………………………………………………..

………………………………………………………….                                                      …………………………………………………………….

(data i podpis wypożyczającego)                                                                                                         (data i podpis pracownika Biblioteki)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wypożyczenia Czytników

książek elektronicznych

w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia

………………………………………………..                                Tokarnia, dnia ……………………………………

(pieczęć placówki bibliotecznej)

ZWROT CZYTNIKA KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH

Ja niżej podpisana/y: (Imię i Nazwisko)………………………………………………………………………………….

Nr kodu kreskowego Karty Bibliotecznej: ………………………………………………………………………………

Potwierdzam zwrot do Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia czytnika e-booków ……………………………………………………………. o numerze seryjnym: ……………………………………….. wraz z 0 kablem USB do ładowarki oraz

0 z Etui ochronnym. (Zaznacz krzyżykiem (X) wypożyczone elementy).

Czytnik e-booków wraz z wyposażeniem został zwrócony w stanie  (Zaznaczyć krzyżykiem (X) właściwy kwadrat):

0 a. Nieuszkodzonym,

 0b. Uszkodzonym w następujący sposób:   ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam zwrot kaucji za wypożyczenie czytnika książek elektronicznych w Bibliotece Samorządowej Gminy Tokarnia w wysokości:    100,00 złotych (słownie: sto złotych)

i odebrałem pokwitowanie.

………………………………………………………….                                                      …………………………………………………………….

(data i podpis wypożyczającego)                                                                                                               (data i podpis pracownika Biblioteki)

Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK
,,Książkowy NIEKALENDARZ”-  Kwiecień POWROTÓW
2 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci.WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com