Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego.


65 wyświetleń | 9 czerwca 2022 | Aktualności | Mniej niż 9 minuty czytania


Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza 

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego

 WYSOKIE rymowanie

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

Cele konkursu:

1. Popularyzacja poezji klasycznej.

2. Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

3. Integracja środowisk literackich.

REGULAMIN KONKURSU

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

I kat.  – 13-18 lat,

II kat. – powyżej 18 lat.

2. Warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu 2 wierszy spełniających warunki wiersza         klasycznego o tematyce dowolnej, oznaczonych godłem słownym i kategorią oraz dołączenie wypełnionej, zeskanowanej karty zgłoszenia. Wiersz nie może przekraczać 32 wersów.

3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną (pliki doc., rtf.) na adres biblioteka@wysokiemazowieckie.pl.

W temacie maila należy wpisać: WYSOKIE rymowanie i dołączyć dwa załączniki o nazwach:

Załącznik nr 1 – wiersze opatrzone godłem,

Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia ze zgodą RODO.

Każdy wiersz, jak i sam plik powinien być oznaczony godłem słownym (uniemożliwiającym identyfikację autora). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane autorów nie będą znane jurorom.

5. Oceny tekstów podejmą się: Urszula Lewartowicz, Urszula Krajewska-Szeligowska                oraz Anna Czartoszewska.

6. Zgłoszone do konkursu teksty nie mogą być wcześniej publikowane (nawet w Internecie)                   i nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach. Nie mogą też nosić znamion plagiatu.

7. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 1 sierpnia 2022 r.

8. Przewidziano nagrody pieniężne, upominki i dyplomy- odbiór tylko osobisty.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w Wysokiem Mazowieckiem, o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Nagrodzeni będą proszeni o przesłanie nagrania z prezentacją swojego wiersza.

10. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmian w Regulaminie.

12. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie plików, niedostarczenie wiadomości w wyniku nieprawidłowego działania sieci  i serwerów.

13. Uczestnicząc w konkursie autor nagrodzonych i wyróżnionych wierszy wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i nadesłanych wierszy w celach promocyjnych.

14. Za publikacje autor nie otrzymuje honorarium.

15. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

                                                                      

  KARTA

ZGŁOSZENIA

II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Wiersza Klasycznego

WYSOKIE rymowanie

Imię …………………………………………………… Nazwisko ………………………………………………………………

Godło ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok urodzenia ………………………….Adres ……………………………………………………………………………….

Tel. ………………………………………………………. e-mail …………………………………………………………….….

Notka biograficzna ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie była publikowana w wydawnictwach, pismach, Internecie ani nagradzana w innych konkursach.

Miejscowość, data…………………………….         Podpis ……………………………….………………                                                                                                                                                                                              

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych konkursu i jego promocji zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz w celu publikacji utworu w wydawnictwie pokonkursowym.

Wyrażam zgodę na publikację utworów w wydawnictwie pokonkursowym w mediach i kanałach promujących piśmiennictwo.

Miejscowość, data ……………………….…..                            Podpis  ………………………………………………                                                                                                                                                                               

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………….    w  II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim WYSOKIE rymowanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz publikację utworów w  mediach i wydawnictwach.

Miejscowość, data ………………………………………                  Podpis………………………………………….

(rodzica lub opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz              o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem zwany dalej MOK, ul. Ludowa 19, NIP: 722-11-66-062 tel. 86 275 2343 mok.sekretariat@wysokiemazowieckie.pl, www.mok.wysokiemazowieckie.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: mok.sekretariat@wysokiemazowieckie.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Wiersza Klasycznego WYSOKIE rymowanie  oraz w celu jego promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych MOK oraz na portalach społecznościowych, na których MOK posiada konta. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP MOK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.
7) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie  Poetyckim Wiersza Klasycznego WYSOKIE rymowanie. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Miejscowość, data ………………………………………                 ………………………………………….

                                                                                                          Podpis uczestnika Konkursu

                                                                                                   ………………………………………….

                                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


Prezent od Wydawnictwa INEDITA.
Wakacyjna niespodzianka…
Darmowe kody do Aplikacji Empik Go i Platformy Legimi.WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com